GWAŁTOM KOBIET W TAKSÓWKACHNA

93 Senatorów, 52 – za, 41 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

11-05-2023 r. – dzięki przedstawieniu Komisji Infrastruktury skutecznych argumentów przez reprezentantów środowiska polskich przedsiębiorców (w tym również przedstawiciela Driver4U.pl działającego z ramienia Stowarzyszenia Automobilklubu „WARSZAWSKI”) – Senat przyjął jedną z kluczowych poprawek zamykających przestępcom ze wschodu dostęp do wykonywania zawodu taksówkarza. Poprawka ta ma ogromny wpływ na ukrócenie coraz częściej powtarzających się gwałtów kobiet w taksówkach na aplikację.

„(…) w przypadku osoby niebędącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo osoby niebędącej obywatelem Ukrainy, zaświadczenie o niekaralności z państwa jej pochodzenia według stanu na 30 dni przed złożeniem wniosku, potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;”,”;”

Teraz pozostaje jeszcze przekonać Posłów aby te poprawki zostały przyjęte… Ciekawe jakie stanowisko zajmą? Czy zagłosują „ZA” wprowadzeniem senackich poprawek chroniąc w ten sposób kobiety, czy też uznają, że interes firm na aplikację (UBER, BOLT, FREE NOW) jest ważniejszy i odrzucą poprawki głosując na „NIE”.

To będzie sprawdzian wskazujący na to czyje interesy Posłowie reprezentują – OBWYATELI czy firm typu UBER, BOLT, FREE NOW…