Regulamin korzystania z serwisu – „Driver4U.pl”

§ 1. Zakres

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu biletów na usługi dostępne w serwisie z gwarancją niezmienności ceny według danych zadeklarowanych za pośrednictwem strony www i dokonywania za ten zakup płatności przy użyciu kart płatniczych i przelewów on-line.
2. Właścicielem serwisu jest firma Profesjonalne Wsparcie Biznesu – Expert, Artur Oporski z siedzibą w Warszawie zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu PWB Expert

§ 2. Definicje

1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu driver4U w celu dokonania zakupu biletu na wybraną usługę.
2. Korzystający- osoba fizyczna której imię i nazwisko wskazane było podczas dokonywania zakupu biletu.
3. Wykonawca – firma zajmująca się realizacją zakupionej usługi.
4. Strony transakcyjne – strony internetowe serwisu umożliwiające zakup biletów przez Internet.
5. Umowa – umowa zawierana przez Kupującego z Wykonawcą (zwanych łącznie stronami) w trakcie procesu zakupu biletu.
6. Regulamin korzystania z serwisu – którego akceptacja następuje w trakcie procesu zakupu biletu.
7. Numer ID rezerwacji – unikalny numer nadawany przez system rezerwacyjny.
8. Umowne warunki usługi – szczegółowe warunki określone przez Wykonawcę dotyczące bezpośrednio realizacji wybranej usługi określające prawa i obowiązki zarówno Wykonawcy jak i Kupującego.

§ 3. Rezerwacja, zakup i otrzymanie biletu

1. Kupujący za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje elektronicznego zakupu biletu na wybraną przez siebie usługę.
2. Zasady Umowne warunki usługi zawarte są w Załączniku Nr 1 będącego integralną częścią Regulaminu.
3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza do składania zamówień oraz zatwierdzenia niniejszego regulaminu.
4. Bilet uważany jest za zakupiony w momencie otrzymania przez Kupującego numeru ID rezerwacji.
5. W przypadku pobrania opłaty przez bank i nie wygenerowania numeru rezerwacji, należy złożyć reklamację na adres pomocy technicznej [email protected] . W takim przypadku nastąpi próba ponownego wygenerowania biletu w systemie lub zwrot pobranej kwoty na konto, z którego dokonywano zakupu biletu.
6. Zakup biletu następuje po naciśnięciu klawisza „Kupuję i płacę” znajdującego się na stronie transakcyjnej, a następnie zapłaceniu pełnej kwoty biletu poprzez jeden z oferowanych systemów płatności.
7. Aby dokonać płatności należy posiadać konto w jednym z wymienionych serwisów bankowych, a także kwotę stanowiącą równowartość należności za bilet. Rachunek zostaje obciążony natychmiast po dokonaniu zakupu biletu.
8. Osoba płacąca za bilety nie musi być Korzystającym.
9. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może się różnić od ceny biletu.
6. Operatorem płatności jest właściciel serwisu Driver4U.pl, który pobiera pełną kwotę transakcji i przekazuje ją Wykonawcy, zgodnie z zawartymi umowami.
7. Po spełnieniu warunków niezbędnych do zakupu biletu elektronicznego Kupujący uzyskuje w przeglądarce internetowej potwierdzenie jego nabycia w formie aktywowanego, unikatowego numeru dla danej usługi wraz z opisem jej realizacji.
8. Kupujący w procesie zakupu będzie może otrzymać potwierdzenie zakupu biletu na adres mailowy wskazany przez Kupującego.
9. W przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę biletów SMS Kupujący w procesie zakupu będzie mógł za dodatkową opłatą otrzymać potwierdzenie zakupu biletu na wskazany telefon komórkowy Korzystającego, upoważniający Korzystającego do skorzystania z usługi, zgodnie z zakupionym biletem.
10. Dokonanie zakupu biletu za pośrednictwem serwisu „driver4U.pl” jest jednoznaczne z akceptacją Umownych warunków usług w tym warunków określających i opisujących szczegółowo zakres usług, z których wynika cena biletu oraz opłaty manipulacyjne serwisu pobierane przy zakupie i zwrocie biletu.
11. Wszystkie operacje na biletach (zwrot, zmiany) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu lub na stronie www.driver4U.pl. W przypadku problemów z dokonaniem tego typu operacji należy skontaktować się z pomocą techniczną na adres: [email protected].

§ 4. Zwroty i zmiany na bilecie

1. Wszystkie operacje na biletach tj. zwroty i zmiany powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu.
2. Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie występuje potrącenie zgodnie z warunkami Wykonawcy. Nie podlegają zwrotowi opłaty serwisowe i opłaty dodatkowe występujące przy sprzedaży biletów zakupionych w ramach realizacji zamówionej usługi.
3. W przypadku rezygnacji z biletu na 59 minut przed rozpoczęciem usługi zwrot nie przysługuje.
4. W okresie od 1 godziny do 2 godzin przed rozpoczęciem realizacji usługi potrącenie za zwrot biletu zakupionego przez strony internetowe wynosi 50% wartości biletu.
5. W czasie powyżej 2 godzin przed rozpoczęciem realizacji usługi potrącenie za zwrot biletu zakupionego przez strony internetowe wynosi 30% wartości biletu.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Kupującego jest właściciel serwisu Driver4U.pl . Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu poprawienia danych osobowych Kupujący powinien skontaktować się poprzez e-mail na adres właściciela serwisu.
3. Podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych kontaktowych tj. numeru telefonu i adresu e-mail, co powoduje brak możliwości skontaktowania się z Korzystającym lub Kupującym, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym RODO) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.04.2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000).
5. Polityka prywatności PWB Expert jest dostępna na stronie www.driver4u.pl

§ 6. Prawa i obowiązki stron

1. Kupujący zobowiązany jest:
a) korzystać ze stron transakcyjnych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
b) nie przenosić praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie,
c) podać prawdziwe dane osobowe oraz te które dotyczą płatności kartą płatniczą/kredytową.
d) nie wykorzystywać stron transakcyjnych w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
2. Kupujący oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze stron transakcyjnych są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej/kredytowej.
4. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawnokarne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji (zakupów biletów) oraz realizacji Usług powinny być składane w formie elektronicznej pod adres [email protected] , najpóźniej do 7 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji.
2. Składana reklamacja powinna zawierać takie dane jak – numer ID biletu, imię i nazwisko, adres email, numer telefonu do kontaktu, datę realizacji przewozu, opis reklamacji.
3. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia PWB Expert poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania.
4. PWB Expert obsługujący serwis https://www.driver4U.pl/ jest Stroną w przypadku reklamacji dotyczących sposobu realizacji przewozu i usług, za które Kupujący dokonywał płatności. PWB Expert zastrzega jednak, że zasadność reklamacji związanych z realizacją przewozu będzie każdorazowo weryfikowana z Wykonawcą świadczącym usługi, na podstawie której wydana będzie ostateczna decyzja dotycząca reklamacji.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, należność za zwrot biletów nabytych za pomocą internetowego serwisu sprzedaży odbędzie się tym samym kanałem, którym klient dokonał zakupu biletu.
6. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu serwisu. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu poprzez system.

Załącznik 1 do Regulaminu korzystania z serwisu „driver4U.pl”

Szczegółowe warunki określone przez Wykonawcę dotyczące bezpośrednio realizacji usługi, określające prawa i obowiązki zarówno Wykonawcy jak i Kupującego.

§ 1

Rodzaje realizowanych usług za pośrednictwem serwisu driver4u.pl

1. TRANSFER LOTNISKOWY – usługa polegająca na oferowaniu przewozu osób dedykowanym samochodem osobowym spełniającym wymogi określone w Ustawie o Transporcie Drogowym.

§ 2
Warunki realizacji usługi TRANSFER LOTNISKOWY

1. Usługa TRANSFER LOTNISKOWY polega na oferowaniu przewozu osób ze wskazanego lotniska do dowolnego miejsca w obszarze wskazanego miasta za z góry określone, gwarantowane wynagrodzenie.
2. Określone z góry wynagrodzenie za przewóz zostanie wskazane Kupującemu do akceptacji w chwili składania zamówienia.
3. Przejazdy w ramach TRANSFERU LOTNISKOWEGO mogą się odbyć wyłącznie na trasach: Lotnisko – Miasto, wskazanych za pośrednictwem tzw. KAFLI ZAMÓWIENIA, widocznych na stronie www.driver4u.pl po kliknięciu przycisku „ZAMÓW TRANSFER LOTNISKOWY”.
4. Dokonywanie wyboru lotniska odbywa się poprzez wybór odpowiedniego KAFLA ZAMÓWIENIA i naciśnięcie przycisku „Zamawiam transfer lotniskowy” znajdującego się pod nazwą danego lotniska;
5. Określone z góry wynagrodzenie na danej trasie nie jest stałe i różni się w zależności od wielu czynników, w szczególności od wyboru rodzaju samochodu do realizacji usługi TRANSFER LOTNISKOWY, co Kupujący przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje.
6. Aby Korzystający mógł skorzystać z usługi TRANSFER LOTNISKOWY spełnione muszą być następujące warunki:
a) rozpoczęcie przejazdu musi odbyć się z lotniska jakie zostało wybrane podczas dokonywania wyboru KAFLA ZAMÓWIENIA, o którym mowa w Pkt. 3 i 4 powyżej;
b) adres docelowy wprowadzony w formularzu składania zamówienia musi znajdować się na terenie miasta jakie jest wskazane na wybranym KAFLU ZAMÓWIENIA z nazwą lotniska;
c) wypełnione muszą być wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką;
d) w godzinach 06:00 – 22:00 zamówienie złożone musi być z co najmniej 4-ro godzinnym wyprzedzeniem
e) w godzinach 22:01 – 05:59 zamówienie złożone musi być z co najmniej 6-cio godzinnym wyprzedzeniem
6. Korzystający traci prawo do określonego z góry wynagrodzenia za przewóz, jeśli:
a) termin oczekiwania na Korzystającego przez kierowcę będzie dłuższy niż 45 minut, licząc od wskazanej godziny podstawienia samochodu podczas składania zamówienia;
b) podczas realizowanego przewozu, kierowca zatrzyma pojazd wyłącznie na żądanie Korzystającego, a zatrzymanie to nie będzie wynikało z warunków panujących na drodze.
c) podczas realizowanego przewozu Korzystający zażąda od kierowcy zmiany trasy lub miejsca docelowego. Poprzez wybór usługi TRANSFER LOTNISKOWY Korzystający w całości akceptuje, że wyboru najkrótszej, najszybszej lub najdogodniejszej trasy z punktu początkowego do punktu docelowego dokonuje kierowca i w przypadku jej zmiany przez Korzystającego, Korzystający traci prawo do skorzystania z gwarantowanego, z góry określonego wynagrodzenia za przewóz. Zapis ten nie obowiązuje w sytuacji kiedy zarówno kierowca jak i Korzystający wspólnie podejmą decyzję o dokonaniu zmiany trasy lub miejsca docelowego.
7. W przypadku utraty przez Korzystającego prawa do z góry określonego wynagrodzenia za Przewóz, podstawą do rozliczeń za świadczone usługi Przewozu stanowić będzie aktualnie obowiązujący cennik zamieszczony na stronie, przy czym ostateczna kwota do zapłaty nie może być mniejsza niż wpłacona przez Korzystającego kwota gwarantowana.
8. Korzystający nie może skorzystać z usługi TRANSFER LOTNISKOWY w przypadku wskazania kilku miejsc docelowych lub innego miasta niż wskazane na KAFLU ZAMÓWIENIA.
9. Jeśli zamówienie TRANSFERU LOTNISKOWEGO dotyczy większej grupy osób lub usługa będzie wymagała dodatkowych ustaleń (np. przejazd ma być zrealizowany z Lotniska do innego miasta niż wskazane na KAFLU ZAMÓWIENIA) nie należy dokonywać zakupu usługi TRANSER LOTNISKOWY online. W takim przypadku należy wysłać odpowiednią wiadomość za pośrednictwem zamieszczonego na stronie www.driver4u.pl formularza „ZAREZERWUJ USŁUGĘ” lub wysłać maila na adres [email protected] .
10. Korzystający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że kierowca jest zobowiązany do oczekiwania na Korzystającego, przy wyjściu z terminala wskazanego na tablicy przylotów przy podanym numerze lotu.
11. Korzystający może korzystać z usługi TRANSFER LOTNISKOWY wielokrotnie.
12. W każdym przypadku skorzystania z usługi TRANSFER LOTNISKOWY niezgodnie z jej założeniami, celem oraz Regulaminem, w wyniku którego PWB Expert poniesie szkodę, PWB Expert jest uprawniony do dochodzenia stosownego odszkodowania od sprawcy szkody.
13. PWB Expert nie odpowiada za nienależyte i niezgodne z Regulaminem korzystanie z usługi TRANSFER LOTNISKOWY.
14. Korzystający akceptuje fakt, iż PWB Expert nie gwarantuje dostępności podmiotów gotowych do świadczenia usługi TRANSFER LOTNISKOWY na rzecz Korzystającego w chwili składania przez Kupującego zamówienia na przewóz. Liczba kierowców świadczących usługę TRANSFER LOTNISKOWY w danym miejscu i czasie może być ograniczona. W związku z tym, w sytuacji, gdy po złożeniu przez Kupującego zlecenia na usługę TRANSFER LOTNISKOWY nie będzie wolnego kierowcy świadczącego tę usługę, PWB Expert powiadomi o tym Korzystającego i zwróci wpłacone przez Korzystającego środki na TRANSFER LOTNISKOWY, który nie może zostać zrealizowany.
17. PWB Expert nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia zamówienia przez Kupującego usługi TRANSFER LOTNISKOWY za pośrednictwem strony internetowej driver4u.pl .
§ 2
OBOWIĄZYWANIE USŁUGI TRANSFER LOTNISKOWY
1. Usługa TRANSFER LOTNISKOWY obowiązuje do odwołania.
2. PWB Expert zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków usługi TRANSFER LOTNISKOWY w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.


§ 3
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA USŁUGI TRANSFER LOTNISKOWY

Usługa TRANSFER LOTNISKOWY obowiązuje wyłącznie na obszarach wskazanych na stronie www.driver4u.pl za pośrednictwem KAFLI ZAMÓWIENIA widocznych po kliknięciu przycisku „ZAMÓW TRANSFER LOTNISKOWY”.

§ 7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z usługą TRANSFER LOTNISKOWY należy składać na następujący adres e-mail: [email protected] albo na adres siedziby PWB Expert.
2. Każda reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie rozpatrzona przez PWB Expert w terminie nie później niż 14 dni od daty jej otrzymania, z zachowaniem formy, w jakiej PWB Expert otrzymało daną reklamację.
3. Każda reklamacja – oprócz danych Korzystającego w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji – powinna zawierać informacje o zdarzeniu będącym podstawą reklamacji oraz oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
4. Każdy Korzystający niezadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji przez PWB Expert może skorzystać z przysługujących mu uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Obowiązuje od 01-12-2023

Profesjonalne Wsparcie Biznesu
EXPERT – ARTUR OPORSKI
ul. Bratka 27, 03-606 Warszawa
NIP: 521-263-82-18, Regon: 012254151